St Clare of Assisi

Wednesday, March 1, 2017

Ir-Ruzarju ta' l-Imħabba ta' Ġesu'

Jibda ir-Ruzarju:   Fl-Isem tal-Missier u ta l-Iben u ta l-Ispirtu s-Santu. Amen.

Talba tal-Bidu:

Alla, Missierna, jien nemmen fl-imħabba eterna u infinita tiegħek. Ibnek Ġesu' Kristu huwa l-Kelma ta' mħabbtek u l-Ispirtu s-Santu huwa l-għaqda ta' mħabba ta' bejnietkom. Jien nemmen li inti ħlaqt kollox mill-imħabba u li tmexxi kollox bl-għerf tiegħek. Nemmen li mħabbtek ma tintemm qatt lanqas meta l-bnedmin, li int tant tħobb, jirrifjutaw imħabbtek. Jien nemmen li għax tħobbna, inti tibgħatilna messaġġi li jistiednu lill-bnedmin, uliedek għall-konverzjoni. Nemmen li bgħatt lill-Ibnek biex isalva d-dinja u biex juri l-imħabba tiegħek ta' Missier, lill-bnedmin kollha. Nemmen li inti tħobb il-ħolqien kollu u li mħabbtek tagħtihom il-qawwa biex jgħixu.

Jien nemmen li inti tħobb il-Knisja, il-Ġisem ta' Ibnek. Nemmen li inti tħobbni u li ħajti hi don ta' mħabbtek. Nemmen li inti ħabbejtni qabel twelidt u li kienet imħabbtek għalija li ġabitni fid-dinja.
Jien nemmen li permezz tal-magħmudija, int urejtni mħabbtek u lqajtni fil-komunita' tal-Knisja.
Nemmen li inti tħobbni anki meta nidneb, u b'imħabba taħfirli dnubieti. Nemmen fi mħabbtek anki meta naf li ma tistħoqqlix.

Nemmen ukoll li inti tħobb lil dawk kollha li f'dan il-mument ma jistgħux iħobbuk. Nemmen li mħabbtek hi l-garanzija li jien nista nilħaq il-ħajja ta' dejjem u ngħix flimkien miegħek u ngawdi l-imħabba bla limiti tiegħek.
Nemmen li f'dan il-mument int qed tisma t-talba tiegħi għax qed nitolbok bi mħabba.

Nemmen li se tisma t-talba tiegħi għax se nitolbok f'għaqda ma Marija, Omm l-Imħabba, għax hi kollha kemm hi miftuħa għal imħabbtek. Marija, Ommi, itlob miegħi, għalija u għal uliedek kollha, li int wellidt b'imħabba u fid-dulur taħt is-Salib.

Isma t-talba tiegħi, int li tħobb, tgħix u ssaltan għal dejjem ta dejjem.  Amen.

Nitolbu l-għajnuna ta' l-Ispirtu s-Santu biex jgħinna fit-talba tagħna:  Come Holy Spirit

Missierna

Sliema u Qaddisa fuq kull waħda mit-tlett zibġiet li jmiss li huma talba biex nikbru fil-fidi, tama u mħabba

Glorja fuq iz-zibġa li jmissIt-Talba ta' Fatima:  O Ġesu', aħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar ta' l-infern, ħu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li jinħtieġu il-ħniena tiegħek

L-1 Misteru:  Sidna Ġesu Kristu jitlob fil-ġnien tal-Ġetsemani
“Ħobb lill-Mulej, Alla tiegħek, b’qalbek kollha, b’ruħek kollha, u b’moħħok kollu”  (Mt 22, 37)

Mulej, int titlobna biex inħobbu lil Alla fuq kollox. Grazzi talli stedintni biex inħobbok. Jien nista nħobbok biss jekk inti tagħtini mħabbtek. Għalhekk nitolbok: ferra imħabbtek f'qalbi biex jien inħobbok bla limiti u kundizzjonijiet, f'kull mument ta' ħajti. Agħtini mħabbtek biex inħobbok fil-bnedmin u fil-ħolqien tiegħek kollu.
Aħfirli d-drabi kollha li jien ma rrispondejtx għal imħabbtek u għad-drabi meta int ma kontx fl-ewwel post fil-ħajja tiegħi ta kuljum. Saffini, sabiex minn issa 'l quddiem jien inħobbok tassew fuq kollox.
Għinni nħobbok bħalma ħabbewk Ibnek Ġesu' Kristu u l-qaddejja umli u fidila tiegħek Marija u San Ġuzepp.

Missierna         10 Sliema u Qaddisa      Glorja

O Ġesu', aħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar ta' l-infern, ħu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li jinħtieġu il-ħniena tiegħekIt-2 Misteru:  Sidna Ġesu Kristu jiġi marbut mal-kolonna u fflaġellat

“ĦOBB LIL GĦAJREK BĦALEK INNIFSEK” (MK 12, 31)


Mulej, int titlobni nħobb lili nnifsi. Għinni nagħraf li ħajti hi wieħed mid-doni li tajtni; li inti ridtni hekk kif jien u li mħabbtek tixtieq tagħmilni aħjar. Agħtini l-grazzja li nagħraf li, li nħobb lili nnifsi hija l-ewwel risposta lejn imħabbtek. Għinni nagħraf li nħobb lili nnifsi jfisser li nikkopera mal-grazzja tiegħek u li nikber fix-xebh u xbieha tiegħek. Għinni nifhem li nħobb lili nnifsi ifisser li naċċetta li kull bniedem għandu bzonn il-ħobz spiritwali u dan jista jiksbu billi jipparteċipa fil-Quddies, bit-talb, billi jersaq lejn is-Sagrament tal-Qrar u billi jaqra u jħabbar il-Kelma tiegħek.


Aħfer nitolbok Mulej, l-egoizmu, l-arroganza, is-suppervja, u l-għira tiegħi. Fejjaqni minn kull biza u minn kull nuqqas ta fiduċja fik. Eħlisni minn kull ma jxekkilni biex inħobb lilek fuq kollox u lil għajri kif titlobni int.

Missierna         10 Sliema u Qaddisa      Glorja 


O Ġesu', aħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar ta' l-infern, ħu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li jinħtieġu il-ħniena tiegħek


It-3 Misteru:  Sidna Ġesu Kristu jiġi nkurunat bix-xewk
"M'iniex nitlob għal dawn biss, imma wkoll għal dawk li għad jemmnu fija bis-saħħa tal-kelma tagħhom; nitolbok li jkunu lkoll ħaġa waħda. Kif inti fija, Missier, u jiena fik, ħa jkunu huma wkoll ħaġa waħda fina, biex hekk id-dinja temmen li inti bgħattni.  Ġw:17:20-21


Mulej, Int titlobni nħobb lil kulħadd kif inħobb lilek. Agħtini l-grazzja li nagħraf lill-Ibnek f'kull persuna, li huma don tiegħek għalija u għad-dinja. Imla lil qalbi bi mħabbtek biex inkun nista nħobb lil ħuti u li nagħmel għalihom dak li nixtieq li jagħmlu huma għalija. Aħfer kull nuqqas ta mħabba lejn għajri li juri ruħu f'nuqqas ta' aċċettazzjoni, f'ġudizzju, kliem mhux tajjeb fuq l-oħrajn, u atteġġjamenti oħrajn li bihom nuri nuqqas ta mħabba lejn għajri. Aħfirli d-drabi li ma aġġixxejtx b'għerf, kuraġġ u fil-pront, meta xi ħadd kien qed isofri jew kellu bzonn l-imħabba tiegħi. Lil ta' madwari agħtihom il-grazzja li għandhom bzonn biex iħobbuni u jaħfruli biex anki jien inkun nista' naħfrilhom aktar malajr.
Ħa tkun l-imħabba tiegħek li tgħaqqad il-qlub tal-bnedmin kollha u tmexxina fit-triq tal-paċi veru u dejjiema.

Missierna          10 Sliema u Qaddisa      Glorja

O Ġesu', aħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar ta' l-infern, ħu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li jinħtieġu il-ħniena tiegħekIr-4 Misteru:    Sidna Ġesu Kristu jġorr is-salib it-triq kollha tal-Kalvarju
Imma jiena ngħidilkom: Ħobbu lill-għedewwa tagħkom, u itolbu għal dawk li jippersegwitawkom, biex tkunu wlied Missierkom li hu fis-smewwiet; għax hu jtalla' x-xemx tiegħu sew fuq   il-ħżiena u sew fuq it-tajbin, u jniżżel ix-xita sew fuq min hu tajjeb u sew fuq min m'huwiex.   [Mt:5:44-45]

Mulej, int titlobna nħobbu l-egħdewwa tagħna u lil dawk kollha li naqsuna. Missier, minkejja li inti tħobb il-bnedmin kollha, fid-dinja hawn ħafna mibegħda u kunflitti. Il-Qalb tiegħek ta Missier zgur li ssofri meta tara kif uliedek jobogħdu lil xulxin, jippersegwitaw lil xulxin, jirrifjutaw l-imħabba u jagħmlu ħsara lil xulxin. Nitolbok, agħtina lilna lkoll l-imħabba tiegħek biex aħna wkoll inħobbu lil xulxin. Għinna int, biex l-imħabba tagħna tegħleb kull ħajt u kull ostaklu. Agħtina l-qawwa ta mħabbtek biex permezz tagħha negħelbu kull ma jxekkilna fil-qalb tagħna biex ma jkunx hemm aktar kunflitti. Fejjaq, kull fejn l-imħabba hi mħollija fil-ġenb u miġruħa bid-dnub; nissel imħabba li taħfer kull fejn il-mibegħda qed thedded l-imħabba; fejn hemm  l-inġustizzja, ħa tkun l-imħabba tiegħek li tfejjaq ir-relazzjonijiet bejn il-bnedmin; nissel l-imħabba tiegħek kull fejn il-bnedmin qed jerfgħu idejhom kontra xulxin, u agħmel li tittrasforma dawn is-sitwazzjonijiet f'maħfra u fraternita'. Agħllimna lkoll inħobbu lil kulħadd, anki lil dawk li ma jħobbuniex.

Missierna          10  Sliema u Qaddisa           Glorja

O Ġesu', aħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar ta' l-infern, ħu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li jinħtieġu il-ħniena tiegħek


Il-5 Misteru:   
Sidna Ġesu Kristu jiġi msallab u wara tlett sigħat ta agunija jmut
Il-glorja li int tajt lili jiena tajtha lilhom, biex ikunu ħaġa waħda bħalma aħna ħaġa waħda: jiena fihom u inti fija, biex isiru ħaġa waħda għalkollox, ħalli d-dinja tagħraf li inti bgħattni u li ħabbejt lilhom kif ħabbejt lili. [Ġw:17:22-23]Missier, int titlobni nħobb lil kulħadd. Hawn, f'dan il-mument qed nitolbok bi mħabba, u noffrilek lil dawk il-persuni kollha fil-familja tiegħi jew li niltaqa magħhom fl-ambjenti kollha li nkun fihom, u li jien insibha diffiċli biex inħobbhom u li huma jixtiequ li jkunu maħbubin minni. Ġeddidli qalbi, kif int wiegħedt li tagħmel permezz tal-profezija tiegħek. Neħħi minn qalbi il-qalb tal-ġebel u agħtini qalb tal-laħam kapaċi li tħobb, issofri u taċċetta kollox b'imħabba. 
Hawnhekk nieqaf u naħseb u noffri lill-Mulej dawk il-persuni kollha li nixtieq
Nitolbok ukoll għal dawk kollha li ma jħobbunix u li ma jaħfrulix, sabiex qalbhom ukoll tinfetaħ għalija.

Missierna          10 Sliema u Qaddisa         Glorja


O Ġesu', aħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar ta' l-infern, ħu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li jinħtieġu il-ħniena tiegħek

Salve Regina


Talba Skond l-Intenjoni u għall-bzonnijiet tal-Papa:   Missierna, Sliema u Qaddisa u Glorja

Għall-erwieħ tal-Purgatorju:  Agħtihom o Mulej, il-mistrieħ ta dejjem. Id-Dawl ta dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu fil-paċi. Amen.

Talba ta l-Għeluq:  

Marija, omm l-imħabba, it-tjieba, il-ħniena u r-rikonċiljazzjoni, jien nemmen li inti tinsab miegħi u li tgħinni biex nikber fl-imħabba u biex ngħix inħobb lil Alla, lili nnifsi u lil għajri. Għat-talb tiegħek, ħa jisma il-Mulej it-talba tiegħi.      Amen.


Monday, February 13, 2017

Ruzarju għall-paċi meditat fuq siltiet mill-Messaġġ ta Papa Frangisku għall-Jum Dinji tal-Paċi

Flimkien ma' Ommna Marija u ma' San Ġuzepp u f'għaqda sħiħa mal-Knisja, ningħaqdu ma' Ġesù fit-talba kontinwa tiegħu għalina u għall-paċi fid-dinja u fil-qlub tal-bnedmin kollha. 

Noffrulek Missier ħanin, id-demm tal-martri ta' zmienna li b'tant kuraġġ u mħabba qed jagħtu ħajjithom għall-fidi tagħna u flimkien ma' tagħhom noffrulek aħna wkoll Missier dak kollu li ngħaddu minnu u li jtaqqalna u noffru kollox biex ix-xewqa tieghek għall-paċi fostna sseħħ. Agħtina Inti, Missier ħanin il-kuraġġ u l-qawwa biex ngħixu l-imħabba hekk kif tixtieqna Int. Nitolbu lilek, Spirtu Qaddis biex tgħinna nimmeditaw dan ir-ruzarju u tnissel fina ix-xewqat u l-ħsibijiet tiegħek għalina u għad-dinja. Amen.
L-Ewwel Posta
Rum:14:19  -  Ħalli nfittxu, mela, dak li jġib is-sliem u dak li jservi għall-edifikazzjoni ta' xulxin

Il-vjolenza mhix il-kura għad-dinja mtertqa tagħna. Jekk għall-vjolenza nwieġbu bil-vjolenza, dan l-aktar l-aktar jista’ jwassal għal migrazzjonijiet imġiegħla u għal tbatijiet enormi, għax kwantitajiet kbar ta’ riżorsi jmorru għal skopijiet militari u jinsterqu mill-bżonnijiet ta’ kuljum taż-żgħażagħ, tal-familji fil-bżonn, tal-anzjani, tal-morda, tal-parti l-kbira ta’ dawk li jgħixu fid-dinja. L-agħar li jista’ jiġri hu li twassal għall-mewt, fiżika u spiritwali, ta’ ħafna, jekk mhux ta’ kulħadd.


It-2 Posta
1 Tess 5:15  -  Qisu li ħadd ma jrodd deni b'deni, imma fittxu dejjem il-ġid ta' xulxin u ta' kulħadd.

Anki Ġesù għex fi żminijiet ta’ vjolenza. Hu għallem li l-veru kamp tal-battalja, fejn niġu wiċċ imb wiċċ mal-vjolenza u l-paċi, hi l-qalb tal-bniedem: “Għax hu minn ġewwa, mill-qalb tal-bniedem, li joħorġu l-ħsibijiet il-ħżiena” (Mk 7:21). Imma l-messaġġ ta’ Kristu, quddiem din ir-realtà, joffri t-tweġiba radikalment pożittiva: hu pprietka bla heda l-imħabba bla qies ta’ Alla li jilqa’ u jaħfer, u għallem lid-dixxipli tiegħu kif iħobbu lill-għedewwa tagħhom (ara Mt 5:44) u jdawrulhom ħaddhom l-ieħor (ara Mt 5:39). Meta żamm lil dawk li kienu qed jixlu lill-adultera milli jħaġġruha (ara Ġw 8:1-11) u meta, fil-lejl qabel ma miet, qal lil Pietru biex idaħħal is-sejf lura fl-għant tiegħu (ara Mt 26:52), Ġesù fittex it-triq tan-non-vjolenza, li mexa sal-aħħar, sas-salib, li permezz tiegħu wettaq is-sliem u ġarraf il-mibegħda (ara Efes 2:14-16). Għalhekk, min jilqa’ l-Bxara t-Tajba ta’ Ġesù, jagħraf il-vjolenza li jġorr ġo fih innifsu u jħalli l-ħniena ta’ Alla tfejqu, u hekk isir hu stess strument ta’ rikonċiljazzjoni, skont is-sejħa ta’ San Franġisk ta’ Assisi: “Il-paċi li xxandru b’fommkom, araw li tkun iktar kotrana fi qlubkom 


It-3 Posta
1Pt:3:9  La troddux deni b'deni jew tagħjir b'tagħjir; imma għall-kuntrarju, wieġbu bil-barka tagħkom, għax għal dan intom kontu msejjħa, biex tkunu werrieta tal-barka ta' Alla.

Li nkunu veri dixxipli ta’ Ġesù llum ifisser li nilqgħu wkoll il-proposta tiegħu ta’ non-vjolenza. Din – kif afferma l-predeċessur tiegħi Benedittu XVI – “hi realistika, għax iżżomm f’moħħha li fid-dinja hawn wisq vjolenza, wisq inġustizzja, u għalhekk ma nistgħux negħlbu din is-sitwazzjoni jekk mhux billi npattu għaliha b’iżjed imħabba, iżjed tjieba. Dan l-‘iżjed’ ġej minn Alla”. U hu żied b’qawwa kbira: “In-non-vjolenza għall-Insara mhix sempliċi tattika, imma mod ta’ kif tkun il-persuna, l-atteġġjament ta’ min hu hekk konvint mill-imħabba ta’ Alla u mill-qawwa tiegħu, li ma jibżax jeħodha mal-ħażen sempliċement bl-armi tal-imħabba u tal-verità. L-imħabba tal-għadu hi l-qalba tar-‘rivoluzzjoni Nisranija’. Bir-raġun il-Vanġelu ta’ ħobbu lill-għedewwa tagħkom (ara Lq 6:27) hu meqjus ‘il-magna charta tan-non-vjolenza Nisranija’: dan ma jikkonsistix f’li ‘nħallu l-ħażen jirbaħna […] imma li nirbħu l-ħażen bit-tajjeb’ (ara Rum 12:17-21), u hekk inqaċċtu l-katina tal-inġustizzja”.Ir-4 Posta
Ġw:14:27  -  Jiena nħallilkom is-sliem; nagħtikom is-sliem tiegħi; ma nagħtihulkomx kif tagħtih id-dinja. Tħallux qalbkom titħawwad u anqas titbeżża'. 

“Fil-familja tagħna m’għandniex bżonn ta’ bombi u ta’ armi, li neqirdu biex inġibu l-paċi, imma biss li noqogħdu flimkien, li nħobbu lil xulxin […] U nistgħu negħlbu l-ħażen kollu li hawn fid-dinja”.  “Waqt li t-traffikanti tal-armi qed jagħmlu x-xogħol tagħhom, hemm il-fqajra li jġibu l-paċi li sempliċiment biex jgħinu persuna, u oħra, u oħra, u oħra, jagħtu ħajjithom”; Madre Teresa hi “simbolu, ikona ta’ żminijietna”. Mielet lejn il-persuni mifnija, mitluqa jmutu fuq il-ġnub tat-toroq, u għarfet fihom dik id-dinjità li Alla żejjinhom biha; semmgħet leħinha quddiem is-setgħanin ta’ din l-art, biex jintebħu bil-ħtijiet tagħhom  tal-faqar maħluq minnhom stess”. 


Il-5 Posta
1 Kor:14:33 - Għax Alla m'hux Alla tad-diżordni iżda tas-sliem.

Dan l-impenn favur il-vittmi tal-inġustizzja u tal-vjolenza mhux patrimonju tal-Knisja Kattolika waħidha, imma hu ta’ bosta tradizzjonijiet reliġjużi, li għalihom “il-ħniena u n-non-vjolenza huma essenzjali u jindikaw it-triq tal-ħajja”. Dan intennih bil-qawwa: “L-ebda reliġjon mhi terrorista”. Il-vjolenza hi profanazzjoni tal-isem ta’ Alla. Dan ma negħjew qatt intennuh: “L-isem ta’ Alla ma jista’ qatt jiġġustifika l-vjolenza. Il-paċi waħidha hi qaddisa. Il-paċi biss hi qaddisa, mhux il-gwerra!”.Thursday, October 20, 2016

Ruzarju bi preparazzjoni għall-Gublew tal-Familja

Bi preparazzjoni għall-Gublew tal-Familja - Laikos nitolbu għal dawk kollha li se jattendu kif ukoll għall-familji kollha, anki għal dawk li mhux se jattendu, biex il-Mulej isaħħaħ il-familji kollha tagħna, inissel fosthom Spirtu ta' talb u jkattar fihom l-imħabba għalih u għal xulxin. 


Ruzarju tal-Familja Mqaddsa

L-Ewwel Misteru:  Il-Familja Mqaddsa, Egħmil ta' Alla

Gal 4, 4-5:  Meta waslet il-milja taż-żmien, Alla bagħat lil Ibnu, mwieled minn mara, mwieled taħt il-Liġi, biex jifdi lil dawk li kienu taħt il-Liġi, biex ikollna  l-adozzjoni ta' wlied.

L-Istess bħal fit-Testment il-Qadim, fil-bidu tat-Testment il-Ġdid insibu raġel u mara. Iżda, fejn Adam u Eva ġabu d-dnub, Marija u Ġużeppi huma għajn li minna tixxerred il-qdusija mad-dinja kollha. Is-Salvatur beda il-ħidma tas-Salvazzjoni qalb din l-unjoni verġinali, li fiha Alla juri r-rieda divina tiegħu li jippurifika u jqaddes il-familja, is-santwarju ta' l-imħabba u l-benniena tal-ħajja.

Nitolbu biex l-Ispirtu s-Santu jġedded il-familji tagħna u jagħmilhom jixbħu aktar lill-Familja Mqaddsa ta' Nazaret.It-Tieni Misteru:  Il-Familja Mqaddsa f'Betlehem

Lk 2 ; 10-13, 16-17 :   Iżda l-anġlu qalilhom: "Tibżgħux, għax araw, qiegħed inħabbrilkom ferħ kbir, ferħ li se jkun għall-poplu kollu. Illum, fil-belt ta' David, twildilkom Salvatur, li hu l-Messija, il-Mulej. U bħala sinjal ikollkom dan; issibu tarbija mfisqija u mimduda f'maxtura.......Marru mela jgħaġġlu, u sabu lil Marija u 'l Ġużeppi, bit-tarbija mimduda f'maxtura. Kif raw dan, bdew jgħarrfu b'kull ma kien intqal lilhom dwar dik it-tarbija.

It-Twelid ta' Ġesu' f'Betlehem kien il-bidu ta' din il-familja unika u eċċezzjonali fl-istorja ta' l-umanita'. F'din il-familja, l-Iben ta' Alla, imwieled minn Omm Verġni, ġie fid-dinja, kiber u ħa l-edukazzjoni tiegħu.

Nitolbu:  lil Marija u Ġuzeppi biex bl-interċessjoni tagħhom jaqilgħulna l-grazzja li nħobbu u naduraw lil Ġesu' fuq kollox.


It-Tielet Misteru:  Il-Familja Mqaddsa fit-Tempju

Lk 2 ; 33-35: Missieru u ommu baqgħu mistagħġba b'dak li kien qiegħed jingħad fuqu. Xmun berikhom, u qal lil ommu Marija: "Ara, dan se jġib il-waqgħa u l-qawmien ta' ħafna f'Iżrael; se jkun sinjal li jmeruh, u inti wkoll, sejf jinfidlek ruħek! - biex jinkixfu l-ħsibijiet moħbija fil-qlub ta' ħafna."

Is-Sagrifiċċju ta' l-ewwel wild kienet responsabbilta' oħra ta' missier li wettaq Ġuzeppi. L-Evanġelista jgħidilna li 'ommu u missieru baqgħu mistagħġba b'dak li kien qiegħed jingħad fuqu u l-aktar b'dak li qal Xmun fil-kantiku tiegħu lil Alla, meta rrivela lil Ġesu' bħala 'salvazzjoni li Alla ħejja għall-popli kollha' u 'dawl biex idawwal il-ġnus, u glorja għall-poplu ta' Iżrael'. 

Nitolbu u nafdaw il-Knisja u l-familji kollha fi ħdan il-Familja Mqaddsa. Nitolbu b'mod speċjali għal dawk il-familji li għaddejjin minn tiġrib partikolari, dawk li qed iġorru s-salib tal-mard, dawk li qed iġorru s-salib ta' xi vizzju. Nitolbu biex, bil-qawwa tal-grazzja t'Alla, is-sitwazzjonijiet diffiċli li qegħdin iġarrbu l-familji tagħna, isiru għalihom mezz biex jissaħħu fil-fidi u fl-għaqda bejniethom.


Ir-Raba' Misteru:  Il-Ħarba tal-Familja Mqaddsa lejn l-Eġittu u r-Ritorn lejn Izrael

Mt 2 ; 13-14, 19-21:    Meta telqu, deher anġlu tal-Mulej f''ħolma lil Ġużeppi u qallu: "Qum, ħu miegħek lit-tifel u 'l ommu, u aħrab lejn l-Eġittu. Ibqa' hemm sa ma ngħidlek jien, għax Erodi se jfittex lit-tifel biex joqtlu." Ġużeppi qam, ħa miegħu lit-tifel u 'l ommu billejl u telaq lejn l-Eġittu. Meta miet Erodi, deher l-anġlu tal-Mulej f'ħolma lil Ġużeppi fl-Eġittu u qallu: "Qum, ħu miegħek lit-tifel u 'l ommu, u erġa' lura lejn l-art ta' Iżrael, għax mietu dawk li kienu jfittxu l-ħajja tat-tifel." Ġużeppi qam, ħa miegħu lit-tifel u 'l ommu, u mar fl-art ta' Iżrael.

Bħalma Iżrael ħarab mill-kundizzjoni ta' lsir biex ikun jista' jwaqqaf il-patt fis-Sinaj, hekk issa Ġużeppi, gwardjan u kollaboratur fil-misteru tal-Providenza Divina, jgħin lil Ġesu', li għandu jwaqqaf il-Patt il-Ġdid, biex jaħrab minn Erodi, u jipproteġgih waqt l-eżilju.


Nitolbu:  biex nisimgħu il-Vanġelu u ngħixuh fil-prattika b'fiduċja dejjem akbar. Nitolbu biex fil-familji tagħna jissaħħaħ it-twemmin fil-Providenza Divina li taħdem fil-ħajja tagħna u li tmexxina u tiggwidana fid-diffikultajiet kollha tagħna meta aħna niftħu qalbna għaliha.


Il-Ħames Misteru:  Il-Familja Mqaddsa fid-Dar ta' Nażaret

Lk 2 ; 51-52:   Mbagħad niżel magħhom u raġa' mar Nazaret; u kien jobdihom. U ommu kienet tgħożż f'qalbha dawn  il-ħwejjeġ kollha. U hekk Ġesù baqa' jikber fl-għerf, fis-snin u fil-grazzja, quddiem Alla u quddiem il-bnedmin.

Mill-bidu ta' l-eżistenza tiegħu fuq l-art, Ġesu' rċieva ħafna mħabba u tenerezza mingħand Marija u Ġużeppi; Hu kien il-vokazzjoni tagħhom u l-ispirazzjoni tagħhom; Hu kien il-misteru l-kbir, iċ-ċentru ta' ħajjithom. Fid-Dar ta' Nażaret, Ġesu' għex taħt l-awtorita tal-ġenituri tiegħu u kien jobdihom l-istess bħat-tfal kollha. Hu għadda l-itwal żmien ta' ħajtu fuq l-art, f'sottomissjoni umli għal Marija u Ġużeppi u għalhekk dan hu wkoll l-itwal perjodu li għadda f'ubbidjenza totali bla ma taqta' għall-Missier Etern. Hekk il-Familja Mqaddsa hi involuta b'mod intimu f'dan il-misteru Divin, u l-frott ta' l-ubbidjenza tiegħu hu s-salvazzjoni tad-dinja.

Nitolbu: biex l-atmosfera spiritwali tad-dar ta' Nażaret terġa tiġi maħluqa fil-familji u l-komunitajiet kollha tagħna, jitnissel fosthom spirtu ta' talb, ħniena u mogħdrija u jissaħħu fl-imħabba lejn Alla u lejn xulxin.Wednesday, October 19, 2016

Psalm 147 , 4  -  He determines the number of the stars and calls them each by name

Take a look at the sky......there's a star with your name on it and the Father knows you well......God bless you!!

Tuesday, June 7, 2016

Fr Kevin Scallon on Ejjew Ghandi "I invite everyone to pray the Heart of Jesus for the entire month of June and to support with closeness and affection your Priests so that they always reflect the image of that Heart full of Merciful Love"  Pope Francis 


Prayer of St Theresa of Lisieux for Priests:

O Jesus, Eternal Priest, keep your priests within the shelter of your Sacred Heart where none may touch them.
Keep unstained their anointed hands, which daily touch Your Sacred Body.
Keep unsullied their lips, daily purpled with Your Precious Blood.
Keep pure and unearthly their hearts, sealed with the sublime mark of the Priesthood.
Let Your Holy Love surround them and shield them, from the world's contagion.
Bless their labours with abundant fruit and may the souls to whom they minister be their joy and consolation here and in heaven their beautiful and everlasting crown.
Amen!

Saturday, June 4, 2016

The Word Shared

Our sharing on the Gospel this Sunday:

1 Kings 17: 17-24;  Salm 29;  1 Gal 1: 11-19;  Luke 7: 11-17

Jesus is very near to us, He is concerned with our situations and filled with compassion, He comes to seek us and to bring life into our being right in those circumstances which to us at times seem hopeless. 

The young man, sat up and began to talk. The Gospel doesn't say what the young man said but what is sure that whatever he said, made the people surrounding him praise God. Their crying turned to praise and worship to the living God. The young man sat in what was a hopeless circumstance and full of new life, praised God. 

Today, allow Jesus to touch you and change your life, so you too can speak of His love, mercy and compassion in whichever circumstance you find yourself at this moment. What counts is not the circumstance you are in, but Who is present with you and giving you new life in your circumstance. 

Like the young man and St Paul, may our words be words of hope that start a wave that brings life and joy to whoever hears them.

And as Mother Theresa says, once the Lord touches you, you in turn are sent to be His eyes, His hands, His feet, His heart wherever you are. Let us also remember the spiritual works of mercy, primarily that of interceding with God for others......where we can't reach, our prayer can reach....Amen!

God bless you!