St Clare of Assisi

Thursday, October 20, 2016

Ruzarju bi preparazzjoni għall-Gublew tal-Familja

Bi preparazzjoni għall-Gublew tal-Familja - Laikos nitolbu għal dawk kollha li se jattendu kif ukoll għall-familji kollha, anki għal dawk li mhux se jattendu, biex il-Mulej isaħħaħ il-familji kollha tagħna, inissel fosthom Spirtu ta' talb u jkattar fihom l-imħabba għalih u għal xulxin. 


Ruzarju tal-Familja Mqaddsa

L-Ewwel Misteru:  Il-Familja Mqaddsa, Egħmil ta' Alla

Gal 4, 4-5:  Meta waslet il-milja taż-żmien, Alla bagħat lil Ibnu, mwieled minn mara, mwieled taħt il-Liġi, biex jifdi lil dawk li kienu taħt il-Liġi, biex ikollna  l-adozzjoni ta' wlied.

L-Istess bħal fit-Testment il-Qadim, fil-bidu tat-Testment il-Ġdid insibu raġel u mara. Iżda, fejn Adam u Eva ġabu d-dnub, Marija u Ġużeppi huma għajn li minna tixxerred il-qdusija mad-dinja kollha. Is-Salvatur beda il-ħidma tas-Salvazzjoni qalb din l-unjoni verġinali, li fiha Alla juri r-rieda divina tiegħu li jippurifika u jqaddes il-familja, is-santwarju ta' l-imħabba u l-benniena tal-ħajja.

Nitolbu biex l-Ispirtu s-Santu jġedded il-familji tagħna u jagħmilhom jixbħu aktar lill-Familja Mqaddsa ta' Nazaret.It-Tieni Misteru:  Il-Familja Mqaddsa f'Betlehem

Lk 2 ; 10-13, 16-17 :   Iżda l-anġlu qalilhom: "Tibżgħux, għax araw, qiegħed inħabbrilkom ferħ kbir, ferħ li se jkun għall-poplu kollu. Illum, fil-belt ta' David, twildilkom Salvatur, li hu l-Messija, il-Mulej. U bħala sinjal ikollkom dan; issibu tarbija mfisqija u mimduda f'maxtura.......Marru mela jgħaġġlu, u sabu lil Marija u 'l Ġużeppi, bit-tarbija mimduda f'maxtura. Kif raw dan, bdew jgħarrfu b'kull ma kien intqal lilhom dwar dik it-tarbija.

It-Twelid ta' Ġesu' f'Betlehem kien il-bidu ta' din il-familja unika u eċċezzjonali fl-istorja ta' l-umanita'. F'din il-familja, l-Iben ta' Alla, imwieled minn Omm Verġni, ġie fid-dinja, kiber u ħa l-edukazzjoni tiegħu.

Nitolbu:  lil Marija u Ġuzeppi biex bl-interċessjoni tagħhom jaqilgħulna l-grazzja li nħobbu u naduraw lil Ġesu' fuq kollox.


It-Tielet Misteru:  Il-Familja Mqaddsa fit-Tempju

Lk 2 ; 33-35: Missieru u ommu baqgħu mistagħġba b'dak li kien qiegħed jingħad fuqu. Xmun berikhom, u qal lil ommu Marija: "Ara, dan se jġib il-waqgħa u l-qawmien ta' ħafna f'Iżrael; se jkun sinjal li jmeruh, u inti wkoll, sejf jinfidlek ruħek! - biex jinkixfu l-ħsibijiet moħbija fil-qlub ta' ħafna."

Is-Sagrifiċċju ta' l-ewwel wild kienet responsabbilta' oħra ta' missier li wettaq Ġuzeppi. L-Evanġelista jgħidilna li 'ommu u missieru baqgħu mistagħġba b'dak li kien qiegħed jingħad fuqu u l-aktar b'dak li qal Xmun fil-kantiku tiegħu lil Alla, meta rrivela lil Ġesu' bħala 'salvazzjoni li Alla ħejja għall-popli kollha' u 'dawl biex idawwal il-ġnus, u glorja għall-poplu ta' Iżrael'. 

Nitolbu u nafdaw il-Knisja u l-familji kollha fi ħdan il-Familja Mqaddsa. Nitolbu b'mod speċjali għal dawk il-familji li għaddejjin minn tiġrib partikolari, dawk li qed iġorru s-salib tal-mard, dawk li qed iġorru s-salib ta' xi vizzju. Nitolbu biex, bil-qawwa tal-grazzja t'Alla, is-sitwazzjonijiet diffiċli li qegħdin iġarrbu l-familji tagħna, isiru għalihom mezz biex jissaħħu fil-fidi u fl-għaqda bejniethom.


Ir-Raba' Misteru:  Il-Ħarba tal-Familja Mqaddsa lejn l-Eġittu u r-Ritorn lejn Izrael

Mt 2 ; 13-14, 19-21:    Meta telqu, deher anġlu tal-Mulej f''ħolma lil Ġużeppi u qallu: "Qum, ħu miegħek lit-tifel u 'l ommu, u aħrab lejn l-Eġittu. Ibqa' hemm sa ma ngħidlek jien, għax Erodi se jfittex lit-tifel biex joqtlu." Ġużeppi qam, ħa miegħu lit-tifel u 'l ommu billejl u telaq lejn l-Eġittu. Meta miet Erodi, deher l-anġlu tal-Mulej f'ħolma lil Ġużeppi fl-Eġittu u qallu: "Qum, ħu miegħek lit-tifel u 'l ommu, u erġa' lura lejn l-art ta' Iżrael, għax mietu dawk li kienu jfittxu l-ħajja tat-tifel." Ġużeppi qam, ħa miegħu lit-tifel u 'l ommu, u mar fl-art ta' Iżrael.

Bħalma Iżrael ħarab mill-kundizzjoni ta' lsir biex ikun jista' jwaqqaf il-patt fis-Sinaj, hekk issa Ġużeppi, gwardjan u kollaboratur fil-misteru tal-Providenza Divina, jgħin lil Ġesu', li għandu jwaqqaf il-Patt il-Ġdid, biex jaħrab minn Erodi, u jipproteġgih waqt l-eżilju.


Nitolbu:  biex nisimgħu il-Vanġelu u ngħixuh fil-prattika b'fiduċja dejjem akbar. Nitolbu biex fil-familji tagħna jissaħħaħ it-twemmin fil-Providenza Divina li taħdem fil-ħajja tagħna u li tmexxina u tiggwidana fid-diffikultajiet kollha tagħna meta aħna niftħu qalbna għaliha.


Il-Ħames Misteru:  Il-Familja Mqaddsa fid-Dar ta' Nażaret

Lk 2 ; 51-52:   Mbagħad niżel magħhom u raġa' mar Nazaret; u kien jobdihom. U ommu kienet tgħożż f'qalbha dawn  il-ħwejjeġ kollha. U hekk Ġesù baqa' jikber fl-għerf, fis-snin u fil-grazzja, quddiem Alla u quddiem il-bnedmin.

Mill-bidu ta' l-eżistenza tiegħu fuq l-art, Ġesu' rċieva ħafna mħabba u tenerezza mingħand Marija u Ġużeppi; Hu kien il-vokazzjoni tagħhom u l-ispirazzjoni tagħhom; Hu kien il-misteru l-kbir, iċ-ċentru ta' ħajjithom. Fid-Dar ta' Nażaret, Ġesu' għex taħt l-awtorita tal-ġenituri tiegħu u kien jobdihom l-istess bħat-tfal kollha. Hu għadda l-itwal żmien ta' ħajtu fuq l-art, f'sottomissjoni umli għal Marija u Ġużeppi u għalhekk dan hu wkoll l-itwal perjodu li għadda f'ubbidjenza totali bla ma taqta' għall-Missier Etern. Hekk il-Familja Mqaddsa hi involuta b'mod intimu f'dan il-misteru Divin, u l-frott ta' l-ubbidjenza tiegħu hu s-salvazzjoni tad-dinja.

Nitolbu: biex l-atmosfera spiritwali tad-dar ta' Nażaret terġa tiġi maħluqa fil-familji u l-komunitajiet kollha tagħna, jitnissel fosthom spirtu ta' talb, ħniena u mogħdrija u jissaħħu fl-imħabba lejn Alla u lejn xulxin.Wednesday, October 19, 2016

Psalm 147 , 4  -  He determines the number of the stars and calls them each by name

Take a look at the sky......there's a star with your name on it and the Father knows you well......God bless you!!

Tuesday, June 7, 2016

Fr Kevin Scallon on Ejjew Ghandi "I invite everyone to pray the Heart of Jesus for the entire month of June and to support with closeness and affection your Priests so that they always reflect the image of that Heart full of Merciful Love"  Pope Francis 


Prayer of St Theresa of Lisieux for Priests:

O Jesus, Eternal Priest, keep your priests within the shelter of your Sacred Heart where none may touch them.
Keep unstained their anointed hands, which daily touch Your Sacred Body.
Keep unsullied their lips, daily purpled with Your Precious Blood.
Keep pure and unearthly their hearts, sealed with the sublime mark of the Priesthood.
Let Your Holy Love surround them and shield them, from the world's contagion.
Bless their labours with abundant fruit and may the souls to whom they minister be their joy and consolation here and in heaven their beautiful and everlasting crown.
Amen!

Saturday, June 4, 2016

The Word Shared

Our sharing on the Gospel this Sunday:

1 Kings 17: 17-24;  Salm 29;  1 Gal 1: 11-19;  Luke 7: 11-17

Jesus is very near to us, He is concerned with our situations and filled with compassion, He comes to seek us and to bring life into our being right in those circumstances which to us at times seem hopeless. 

The young man, sat up and began to talk. The Gospel doesn't say what the young man said but what is sure that whatever he said, made the people surrounding him praise God. Their crying turned to praise and worship to the living God. The young man sat in what was a hopeless circumstance and full of new life, praised God. 

Today, allow Jesus to touch you and change your life, so you too can speak of His love, mercy and compassion in whichever circumstance you find yourself at this moment. What counts is not the circumstance you are in, but Who is present with you and giving you new life in your circumstance. 

Like the young man and St Paul, may our words be words of hope that start a wave that brings life and joy to whoever hears them.

And as Mother Theresa says, once the Lord touches you, you in turn are sent to be His eyes, His hands, His feet, His heart wherever you are. Let us also remember the spiritual works of mercy, primarily that of interceding with God for others......where we can't reach, our prayer can reach....Amen!

God bless you!

Sr Briege McKenna

o

Thank you Lord for gifting us with Sr Briege. May you continue to be praised through her. Amen!

Wednesday, May 11, 2016

Come Holy Spirit.....

Come, Holy Spirit!
Come, Holy Spirit, upon us!
Come, Rushing Wind of God!
Shake the complacent stillness, the tiredness and apathy and torpor of our hearts and soul!Sweep away from our hearts and souls and bodies our mental and physical inactivity and insensibility and our lethargy!

Veni, Sancte Spiritus.
Come, Holy Spirit, upon us!
Come, Holy Spirit!
Come, Holy Spirit, upon us!
Come, Living Fire of God!
Do not let us remain as we were yesterday, one hour ago, or as we think we will be tomorrow.
Melt us and mould us into true children of the Holy God who breathes you into us.
Enable us to speak the language of love, the only language that is understood by everyone.
Veni, Sancte Spiritus!

Come, Breath from God's holy intimacy.
Come, Fire from the hearth of God's heart.
Come, come, come, Spirit of Holiness!
Veni, Sancte Spiritus!

Wednesday, March 30, 2016

He is risen!

He is risen!!

And with Him we too shall rise in glory!

Lord God you descended into the depths of the earth to redeem us from our sin. Let us not fear you Lord, but believe that in our darkness there is Your presence of light. Give us the grace to discover Your liberating presence within us Lord that we may live everyday with you embraced in Your light and love.

Amen

Tuesday, February 9, 2016

Ruzarju B'Meditazzjonijiet mill-Messagg tal-Papa ghar-Randan

L-1 Ħadd tar-Randan -  Gesù jeghleb it-Tigrib fid-dezert bil-Qawwa tal-Kelma ta Alla 

Bis-sejħa għas-smigħ tal-Kelma ta’ Alla u għall-inizjattiva “24 siegħa għall-Mulej” ridt nisħaq fuq il-primat tas-smigħ tal-Kelma fi spirtu ta’ talb, speċjalment dik tal-Profeti.  Il-ħniena ta’ Alla fil-fatt hi xandira lid-dinja: imma din il-bxara kull Nisrani hu msejjaħ jagħmel esperjenza tagħha hu l-ewwel. 

Wara li laqgħet il-Bxara t-Tajba mwassla lilha mill-arkanġlu Gabrijel, Marija, fil-Magnificat, tgħanni profetikament il-ħniena li biha Alla għażilha sa minn qabel.  Hekk il-Verġni ta’ Nazareth, imwiegħda bħala għarusa lil Ġużeppi, issir l-ikona perfetta tal-Knisja li tevanġelizza għax kienet u hi kontinwament evanġelizzata bil-ħidma tal-Ispirtu s-Santu, li nissel il-frott tal-ġuf verġinali tagħha. 


It-2 Ħadd tar-Randan  -  Gesù jidher fil-glorja tieghu fuq it-Tabor quddiem Pietru, Gakbu u Gwanni

Id-drama ta’ mħabba tilħaq il-quċċata tagħha fl-Iben magħmul bniedem.  Fih Alla jsawwab ħnientu bla tarf sa ma jagħmel minnha “Ħniena inkarnata” (ara Misericordiæ vultus, 8).  Bħala bniedem, Ġesù ta’ Nazareth fil-fatt hu f’kull sens bin Israel.  U huwa hekk sal-punt li fih jitlaħħam dak is-smigħ perfett ta’ Alla li s-Shemà titlob minn kull Lhudi, twemmin li sal-lum għadu l-qalba tal-patt ta’ Alla ma’ Israel: “Isma’, o Israel: Alla tagħna l-Mulej, il-Mulej waħdu.  Ħobb, mela, lill-Mulej, Alla tiegħek, b’qalbek kollha, b’ruħek kollha u b’saħħtek kollha” (Dewt 6:4-5).  L-Iben ta’ Alla hu l-Għarus li jagħmel minn kollox biex jirbaħ l-imħabba tal-Għarusa tiegħu, li magħha hu marbut bl-imħabba tiegħu bla limiti li ssir viżibbli fil-festa tat-tieġ ta’ dejjem tiegħu magħha.


It-3 Ħadd tar-Randan  -  It-Taghlim ta Gesù fuq l-Indiema

Il-ħniena ta’ Alla tibdel il-qalb tal-bniedem u ddewqu mħabba fidila li hekk tagħmel lilu wkoll kapaċi jħenn.  Hu miraklu dejjem ġdid li l-ħniena divina tista’ ddawwal bih il-ħajja ta’ kull wieħed u waħda minna, tqanqalna għall-imħabba tal-proxxmu, u tagħti l-ħajja lil dawk li t-tradizzjonijiet tal-Knisja ssejjaħ l-opri tal-ħniena korporali u spiritwali.  Huma jfakkruna li l-fidi tagħna tissarraf f’atti konkreti u ta’ kuljum, biex ngħinu lill-proxxmu tagħna fil-ġisem u fir-ruħ, u li fuqhom għad isir ħaqq minna: nitimgħuh, inżuruh, infarrġuh, nedukawh.  Għalhekk jien xtaqt “li l-poplu Nisrani matul il-Ġublew jirrifletti fuq l-opri tal-ħniena korporali u spiritwali.  Dan ikun mod kif nerġgħu nqajmu l-kuxjenza tagħna spiss rieqda quddiem it-traġedja tal-faqar u biex nidħlu dejjem iżjed fil-qalba tal-Vanġelu, fejn il-foqra huma l-ipprivileġġjati tal-ħniena divina” (ibid., 15).  Fil-fatt, fil-fqir, il-ġisem ta’ Kristu “isir mill-ġdid viżibbli bħala ġisem ittorturat, miġruħ, imsawwat, mitluq mejjet bil-ġuħ, maħrub… biex aħna nagħrfuh, immissuh u ngħinuh b’għożża kbira (ibid.).


Ir-4 Ħadd tar-Randan  -  Il-Hniena tal-Missier fil-Parabbola ta l-Iben li telaq dar missieru

Fil-qalb li tħabbat tal-kerygma appostolika, l-ħniena divina għandha post ċentrali u fundamentali.  Dan hu “l-ġmiel tal-imħabba feddejja ta’ Alla li dehret f’Ġesù Kristu li miet u rxoxta” (Eżortazzjoni appostolika Evangelii gaudium, 36), dik l-ewwel tħabbira li “dejjem għandna nerġgħu lura għaliha biex nisimgħuha fid-diversi xejriet tagħha u li dejjem għandna nduru lejha biex inħabbruha fil-katekeżi” (ibid., 164).  Allura l-Ħniena “tesprimi l-imġiba ta’ Alla mal-midneb, meta joffrilu possibbiltà oħra biex jerġa’ lura minn triqtu l-ħażina, jindem u jemmen” (Misericordiæ vultus, 21), u hekk terġa’ twaqqaf ir-relazzjoni tiegħu Miegħu.  U f’Ġesù mislub Alla sa jrid jilħaq il-midneb fl-aktar post imbiegħed tiegħu, sewwasew hemm fejn hu ntilef u tbiegħed Minnu.  U dan jagħmlu bit-tama li sa fl-aħħar jista’ jrattab il-qalb imwebbsa ta’ Għarustu.

Il-5 Ħadd tar-Randan  -  Il-Mara li nqabdet f'adulterju tittiehed quddiem Gesù biex tigi ggudikata

Quddiem din l-imħabba qawwija bħall-mewt (ara Għanja 8:6), l-ifqar miżerabbli hu dak li ma jaċċettax li hu hekk.  Jaħseb li hu għani, imma fir-realtà hu l-ifqar fost il-fqar.  Huwa hekk għax hu lsir tad-dnub, li jwasslu biex jinqeda bl-għana u l-poter mhux biex jaqdi lil Alla u lill-oħrajn, imma biex jifga fih l-għarfien qawwi li anki hu mhu xejn għajr tallab imsejken u fqajjar.

Għalhekk ir-Randan ta’ din is-Sena Ġubilari hu għal kulħadd iż-żmien it-tajjeb biex sa fl-aħħar nistgħu ninqalgħu mill-aljenazzjoni eżistenzjali tagħna, grazzi għas-smigħ tal-Kelma u għall-opri tal-ħniena.  Jekk permezz ta’ dawk korporali mmissu l-ġisem ta’ Kristu fl-aħwa fil-bżonn ta’ min jitmagħhom, ilibbishom, jagħtihom saqaf fuq rashom, iżurhom, dawk spiritwali – nagħtu parir, ngħallmu, naħfru, inwissu, nitolbu – imissu iżjed direttament il-fatt li aħna midinbin.  Allura l-opri korporali u dawk spiritwali ma għandhom qatt jinfirdu minn xulxin.  Fil-fatt, huwa sewwasew meta fil-fqajjar imiss il-ġisem ta’ Kristu mislub li l-midneb jista’ jirċievi b’don l-għarfien li hu stess huwa tallab fqajjar.  

Is-smigħ attent tal-Kelma iħejjina bl-aħjar mod biex niċċelebraw ir-rebħa definittiva fuq id-dnub u fuq il-mewt tal-Għarus, issa rxoxt, li jixtieq isaffi lill-Għarusa mwiegħda tiegħu, hi u tistenna l-miġja tiegħu. 

Ejjew ma naħlux dan iż-żmien tar-Randan hekk tajjeb għall-konverżjoni!