St Clare of Assisi

Friday, December 25, 2015

Jehovah.......I Am Who I Am
Adonai-Jehovah.........The Lord our Sovereign
El-Olam.......The Everlasting God
Jehovah-Mekaddishkem...........The God who Sanctifies
Jehovah-jireh.........The God who Provides
Jehovah-Shalom.......The God of Peace
El-Elyon......The Lord Most High
El-Shaddai........The God Who is Sufficient
Jehovah-Ropheka.......The Lord Our Healer
Jehovah-Sabaot.........The Lord of Hosts
Jehovah-Rohi.........The Lord our Shepherd

Jehovah-Shammah..........The Lord is Present...........


I Am the root and offspring of David
I Am the Son of God
I am alive forevermore
I Am the Alpha and the Omega
I Am the light of the world
I Am the door
I Am the good shepherd
I Am the living bread
I Am the vine
I Am the way, the truth and the life................Wednesday, November 18, 2015

In this context of war, what is the significance of the upcoming Jubilee of Mercy?........


“In this world torn by violence, now is the right time to launch an offensive of 
mercy. It is understandable that after the attacks there are feelings of  revenge,” he said, “but we must fight against this urge. The Pope wants the Jubilee to help people see eye-to-eye, understand one another, and overcome hatred. After these attacks, this goal is strengthened. We receive the mercy of God to adopt this attitude toward others. The Merciful is also the most beautiful name of God for Muslims, who could be involved in this holy year, as the Holy Father desires.”  

(From an interview with the Vatican Secretary of State, Cardinal Pietro Parolin)
Our Lady Queen of Peace,  Pray for us.  Amen!


Wednesday, April 1, 2015

Ruzarju - Meditazzjonijiet fuq il-Passjoni ta Gesu u l-Ewkaristija

1.   Gesu fil-Gethsemani

Lq 22, 43-44:  "Deherlu anglu mis-sema biex jaghmillu l-qalb, imma hu hass dwejjaq tal-mewt fuqu u beda jitlob b'herqa akbar. L-gharaq sarlu bhal qtar tad-demm icarcar sa l-art".

Nadurawk u nberkuk Mulej Gesu, ghas-sofferenza li ghaddejt minnha fil-Gethsemani biex accettajt li tilqa l-Passjoni li kellek tghaddi minnha ghall-fidwa taghna. Bis-sahha ta dan is-sagrificcju tieghek Gesu, ahna fil-bidu tal-Quddiesa nistghu nitolbu u nircievu il-hniena t'Alla meta s-Sacerdot ilissen il-kliem "ihenn ghalina Alla li jista kollox, jahfrilna dnubietna u jwassalna ghal hajja ta dejjem". Aghmel Mulej Gesu, li kull min jirrispondi 'Amen' ilissinha b'fidi u bi gratitudni lejK.

2.   Gesu marbut u msawwat

Gw 19 , 1: "Mbaghad Pilatu ordna li jiehdu lil Gesu u jaghtuh is-swat."

Infahhruk, inberkuk u nigglorifikawk Mulej Gesu, ghax fil-flagellazzjoni, Inti li Int il-Kelma hajja, ssaportejt fis-silenzju waqt li kont marbut mal-kolonna u gejt mghoti s-swat. Din it-tbatija tieghek, Gesu, wasslet biex ahna nistghu nircievu l-Kelma tieghek li tixxandrilna b'mod specjali waqt il-Quddiesa, u nhalluha titmaghna,  tfejjaqna u tibnina. Nitolbuk Mulej Gesu, bl-intercessjoni ta l-Appostli, ghal dawk kollha li jxandru u dawk li jircievu l-Kelma, biex bil-qawwa ta l-Ispirtu s-Santu ninbnew f'gisem wiehed taht Ras wahda.

3.  Gesu Inkurunat Bix-Xewk

Mt 27, 27-29: "Mbaghad is-suldati tal-gvernatur hadu lil Gesu fil-Pretorju, u gabru quddiemu lil shabhom kollha. Nezzghuh, u xehtulu fuqu mantar ahmar skur, qeghedulu fuq rasu kuruna minsuga mix-xewk u qasba f'idu l-leminija, nxtehtu gharkubbtejhom quddiemu, u qaghdu jiddiehku bih u jghidulu: Is-sliem ghalik, sultan tal-Lhud".

Infahhruk, inberkuk u nigglorifikawk Mulej Gesu, ghall-umiljazzjonijiet li Inti ssaportejt ghall-imhabba tal-Missier u taghna. Ahna llum waqt ic-celebrazzjoni tal-Quddiesa, nistghu noffrulek il-hajja taghna u ninzlu nadurawk fil-verita meta s-Sacerdot itenni l-kliem "sewwa u xieraq tassew Missier Qaddis, Mulej Alla li tista kollox, li dejjem u kullimkien inroddulek hajr" imbaghad flimkien ma l-Angli u l-qaddisin kollha li f'dak il-mument ikunu prezenti maghna intennulek "Qaddis,  Qaddis, Qaddis,  Mulej Alla li tista kollox, is-sema u l-art mimlija bil-glorja tieghek".  Nitolbuk Mulej tati lil dawk kollha li jiccelebraw dan il-Misteru,  il-grazzja li jtennulek dan it-tifhir u jadurawk mill-qalb b'fidi shiha fil-prezenza hajja tieghek fuq l-Artal. 

4.  Gesu igorr it-toqol tas-Salib minghand Pilatu sal-Kalvarju

Gw 19, 17: "Gesu rafa s-salib u hareg lejn il-post imsejjah 'il-Qorriegha', bil-Lhudi Golgota"

Infahhruk, inberkuk u nigglorifikawk Mulej Gesu, ghax fis-salib tieghek inti garrejt it-toqol u l-waqghat kollha taghna. Fuq l-Artal ahna llum nistghu inqeghdu il-hajja bil-ferh, it-toqol u l-waqghat kollha taghna, flimkien mat-tbatijiet, is-sofferenzi u l-ferh ta kull ma hu mahluq u dawn, fl-offerta eterna tieghek, meta s-Sacerdot itenni l-kliem "Bi Kristu,  ma Kristu,  fi Kristu" jinbidlu f'offerta lil Alla l-Missier u minn issa stess jibdew jiffurmaw parti mill-hajja li kisbilna Gesù. Nitolbuk Mulej,  bl-intercessjoni ta dawk kollha li ghexu u offrewlek il-mixja qabilna, biex tqawwina fil-fidi u tghallimna noffrulek kull mument ta hajjitna.

5.  Gesu Jaghti l-Ahhar nifs fuq is-Salib

Mt 27, 45-50: Mis-6 siegha 'l quddiem waqghat dalma kbirafuq il-pajjiz kollu sad-9 siegha. U madwar id-9 siegha Gesu ghajjat b'lehen qawwi u qal: "Eli, Eli, lema sabaqtani?" Jigifieri Alla tieghi, Alla tieghi ghaliex tlaqtni?'. Xi whud minn dawk li kienu hemm, kif semghuh, qalu: Lil Elija qieghed isejjah dan!" U minnufih wiehed minnhom mar jigri, qabad sponza mimlija bil-hall, wahhalha f'tarf ta qasba u tah jixrob. Imma Gesu rega ghajjat ghajta kbira u radd ruhu.


Infahhruk, inberkuk u nigglorifikawk Mulej Gesu talli tajtna kollox, sa l-ahhar nifs tieghek biex permezz tieghek ahna nsibu l-fejqan u niksbu l-hajja ta dejjem. L-ahhar nifs tieghek Mulej Gesu ahna nergghu infakkruh u nircevuh kull darba li niccelebraw il-Misteru tas-Salvazzjoni u nircievu l-gisem u d-demm tieghek fl-Ewkaristija. Kull meta nircevuk fl-Ewkaristija Gesu, l-ahhar ghajta tieghek fuq is-salib, ittina t-tama; l-ahhar nifs tieghek, jaghtina l-hajja; l-ahhar qatra tad-demmek, tlibbisna bin-natura divina tieghek u l-ilma li hareg mill-kustat tieghek jiksbilna l-fejqan spiritwali li jkollna bzonn. Bil-qawwa ta l-Ispirtu s-Santu Mulej Gesù, aghtina l-grazzja li meta nircevuk intennu l-istess kliem li tenna c-centurjun bil-fidi, dan li ghadni kif ircevejt, hu tassew l-Iben ta Alla. 

Saturday, February 28, 2015


In the same way that, in our Baptism, God planted the seed of His Love in our deepest being and brought Light, Love and Life where there was darkness, so today He plants Consecrated Souls around the world as testimony and proof of His unconditional Love for His children.

We praise, thank you and give You all glory Lord our God and Father for all consecrated souls especially those keeping Your Loving Presence alive in countries where there is war. We ask you through the intercession of the Virgin Mary and all your Angels and Saints, to fill them with Your Holy Spirit and inflame them with Your Divine Love.  Amen!  Hallelujah!