St Clare of Assisi

The Call

Hereunder are three spiritual experiences of God's call to His service:

Spiritual Experience of Sr Maria Dolores OSC

When the Lord calls he never grows weary and continues to call us until we give our ‘YES’. He is never disheartened, He perseveres, He insists, has patience with us, until we respond to Him. His call becomes stronger until we start to understand. When we go through rough moments, He shows us His love and fidelity. He shows us that He has great confidence in us.

The Lord called me during my childhood years. He brought me closer to Him in little steps in many small ways and signs which at the time I didn’t understand fully. I remember my mother recounting that one particular day when she took me and my twin sister out in the pram a Cardinal’s car was passing by. The Cardinal asked the driver to stop the car. (An International Congress of the Clergy was being held in Malta at the time), the Cardinal came out and blessed us. Today I see this as a sign of being chosen from so many children that the Cardinal could have seen on his way, he chose to bless us! Whenever I experience something like this that a person shows interest or attention, I ask myself ‘Why, what might this mean?’.

I remember that once after adoration, I went in front of the statue of the Sacred Heart of Jesus, I felt Him telling me ‘Come and follow Me’. It was clear and strong. I was overwhelmed by such words, I pondered over them a long time and yet I couldn’t understand. After a few days I forgot all about it . I lived as normally as possible, however I felt drawn towards the Holy Eucharist. Adoration of the most Blessed Sacrament became a source of peace, happiness, tranquility, and rest for my soul. The adorations moulded me and filled me with His love and I quickly became enamoured with His company.

When one co-operates with the grace of the Lord, with an open heart, He strengthens all our weaknesses. He removes all our weaknesses and fills us with courage and moulds us slowly slowly without our noticing. In His infinite gentleness He acts according to our own pace.

On another day whilst I walking in the streets of my town, I happened to pass in front of a church, and I felt the Lord inviting me to enter and stay awhile with Him. But I was afraid and kept walking. When I pondered about it I felt the Lord reprimanding me. The week after I obeyed Him and and paid Him a visit. That day I left the Church with so much peace and happiness like I’ve never felt before. From that day onwards I kept going more frequently near the Lord and intensified my time too. I seeked different churches to be near Him, I looked for occasions and different times of the day to be near Him. Daily chores were done in haste so as not to miss my rendez-vous with the Lord. Once I attended a 3 hour adoration during the afternoon. I was very close to where the Blessed Sacrament was exposed, and it was there that I felt Him calling me again.

I felt I needed to open my heart with someone to help me understand what the Lord was asking from me. I sought the help of a Franciscan friar, who later became my Spiritual Director. He helped me through prayer and discernment to understand the Lord’s Call. After a long discernment we realised that the Lord was calling me for a consecrated life as a religious sister. So I started going for weekend experiences in some convents. However, when I decided to enter the religious life, my mother was struck with a serious illness and I had to attend to her. After her death I didn’t want to leave my father all alone, so I remained home. After a few years he passed away. After six months the Lord called me once again.

I felt an inspiration of the Lord asking me “when are you giving me your definite ‘yes’?” He added “I won’t be asking you for great things”. And finally I told Him ‘Yes’. It was the 25th of March the feast of the Announciation, my ‘yes’ was one with Our Lady’s ‘fiat’. I intensified my prayers. I started seeking what kind of vocation the Lord was asking from me. I asked for a sign from the Lord to better understand. I particularly asked Him for a clear sign either verbal or written. The Lord in His wonderful kindness sent both verbal signs and written ones. At first I couldn’t believe and I didn’t want to accept what He wanted although these were very clear. I spoke to my Spiritual Director and after discernment and a live-in experience within the monastery of the poor clares, the time came for me to take the decisive and most important step in my life.

Today four blissful years have already passed since my first step. Now I am a Professed Junior, waiting eagerly to take my Solemn Vows and become totally His.

_________________________

Spiritual Experience of Sr Maria Liliana OSC

“Verġni fqira, tgħannaq ma’ Kristu fqir.”


B’ferħ kbir minn qalbi nirringrazzja lil Alla l-Missier tal-grazzja tas-Sejħa u li nilbes l-abitu Franġiskan biex nibda n-Novizzjat tiegħi fi ħdan l-Ordni ta’ Santa Klara.

Il-Vestizzjoni saret fil-viġili tat-Tħabbira tal-Mulej, fl-24 ta’ Marzu – festa fejn l-‘Iva’ tal-Verġni Marija għas-sejħa li kien qed jagħmlilha Alla, Gesu’ seta’ jiġi nkarnat fil-ġuf safi tagħha; festa ta’ meta Marija ingħaqdet għal dejjem ma’ Gesu – il-Bniedem Alla - bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu. Minn dak il-ħin tat-Tħabbira il-ħajja tal-Verġni Marija saret Ġesu’. Għalih kienet tgħix, lilu kienet tħobb u miegħu riedet tibqa’ marbuta.

Dan hu li għexet Marija fuq l-art, u hekk stednitni nagħmel fil-jum tal-Vestizzjoni tiegħi. Bħalha ngħid l-‘iva’tiegħi biex inħalli dak kollu li hu tad-dinja (issimbolizzat
bil-libsa tat-tieġ), u nilbes lil Kristu ‘fqir u umli’ (l-abitu) fuq il-passi ta’ San Franġisk u Santa Klara – mixja li twassalni għall-professjoni solenni tal-voti tal-Ubbidjenza, Faqar u Kastita mgħixa fil-Klawsura li jgħaqqduni għal-dejjem ma’ dan l-Għarus Divin.

Id-dħul tiegħi fil-monasteru bħala aspiranta kien fit-8 ta’Mejju 2008, Tifkira tal-Madonna ta’ Pompei. Imbagħad fil-25 ta’ Marzu 2009 bdejt is-sena tal-postulantat. Tul din is-sena jiena bdejt nipprepara għal-vestizzjoni. Billi din kienet ser issir fis-Solennita tat-Tħabbira tal-Mulej, ridt li dan l-episodju hekk importanti fl-istorja tal-bniedem jimmarkali bil-qawwi l-bidu tan-Novizzjat. B’hekk fittxejt li nikkontempla fil-fond dan il-Misteru tal-Inkarnazzjoni tal- Mulej kif għexitu Marija. Minn għandha ridt nitgħallem kif għandi nilqa’ lil Gesu’ u nsir omm, oħt u għarusa tiegħu.

Xi dawl li tani l-Ispirtu s-Santu tul din is-sena kien fuq l-imħabba li kellha Marija għal Alla permezz tal-fidi li għaddewlha missierijietha, kemm kienet lesta li taqdih; fuq il-faqar, l-umilta’ u s-sempliċita tagħha. Kemm Alla jaħdem fis-skiet u fil-moħbi. U fuq id-disponibilta’ u l-abbandun tagħha f’Alla.

Fis-seba’ t’ijiem tal-irtir li kelli bħala preparazzjoni personali għal-bidu tan-Novizzjat, il-Mulej kompla jġedded dan kollu imma wkoll kif għandi ngħixu fil-fraternita’ ma’ ħuti s-sorijiet. L-ispiritwalita Franġiskana Klarjana hija li ngħixu l-Evanġelu fl-imħabba tal-fratenita’, nagħtu glorja u tifħir lil Alla speċjalment fl-adorazzjoni tas-Sagrament Imqaddes u fil-ħajja ta’ talb u tax-xogħol. Ngħixu l-fidi tagħna bil-ferħ bħala wlied ħielsa t’Alla, fis-sempliċita’, umilta’ u fil-faqar imqaddes kif kien iħobb isejjaħlu San Franġisk.

L-Ispirtu s-Santu hu li jsejjaħ u jiġbor erwieħ minn kull oqsma tal-ħajja. Għalhekk kull persuna fil-fraternita’ hija don tal-Ispirtu s-Santu. Il-fraternita’ issir frott tal-ħidma tal-Missier li jmexxi kollox; huwa Hu l-propretarju u s-sid ta’ kull don. Kif Gesu’ kien ħaj fil-ġuf ta’ Marija, hekk aħna rridu nżommu lil Ġesu’ ħaj fostna biex bħalha ukoll nkunu nistgħu nagħtuh lid-dinja. San Franġisk jgħidilna biex “ngħarfu nagħmlulu dejjem fina post fejn jgħix u jgħammar.” Il-milja tal-bniedem hi li jinbidel fi Kristu Ġesu’. B’hekk il-ħajja tat-talb tagħna ma tibqax talba li nagħmlu aħna, imma ssir preżenza li aħna nirċievu.

B’dan l-għarfien f’qalbi ta’ dak li hi Marija, ‘mera’ u ‘xebħ’ sħiħ ta’ Ġesu’ u xi jfisser għalija li ngħix fi fraternita’, jien ersaqt lejn l-artal bl-offerta ta’ ħajti, hekk kif jien. B’ferħ li ma nistax nispjegah jiena lqajt li nilbes dan kollu hekk kif inżajt il-libsa tat-tieġ u niżel fuqi l-abitu Franġiskan li hu forma ta’ salib (Tau), fil-qtugħ tax-xagħar u fil-velu tal-konsagrazzjoni. Ħassejtni verament qiegħda nilbes dak li nemmen fih – lil Kristu u li issa ħajjti se tkun ‘moħbija’ fih.

Kif Marija fil-bidu kienet li resqitni qrib Ġesu’ biex ngħaraf is-sejħa li kien qiegħed jagħmilli, hekk nitlobha li tkompli tgħinni nippersevera bil-fedelta’ f’din il-vokazzjoni li ngħix l-għamla ta’ ħajja kif għixuha San Franġisk u Santa Klara. Biex ngħix din l-avventura ta’mħabba ma’ Ġesu’ bħala ‘verġni fqira mgħannqa ma’ Kristu fqir’.

__________________________


Spiritual Experience of Sr Ann Marie Magrin OSC

Since my early years I can remember my parents teaching me to pray and taking me to Mass and to Cathechism lessons. At the age of around 16, I started going through a difficult period in my life and it was this period which opened an outlet for me to discover Jesus in a different way.  I first went through a period of solitude. I had many questions which required an answer. I had learnt many things about God but until now He remained God up there and little me down here. Between the age of sixteen and around twenty three, I made various experiences with friends, travelling, work and I was even involved in a long term relationship.  However something was still missing and I could not understand what. It was only when I found myself alone, with a multitude of unanswered questions that I allowed God to enter in my life and started to be actively involved in the relationship which He had been seeking to have with me for a long number of years. A friend of mine invited me to join her on a pilgrimage to Medjugore and I accepted. There I experienced the beauty of one of the greatest miracles which God accomplishes in our lives whenever we open our hearts to it -- the Sacrament of Reconciliation. I received the grace to experience the freedom of feeling forgiven and embraced by the Father. I was even blessed to accept the Virgin Mary as Mother and guide, it's not easy to explain in words the greatness of Her gift in our lives, but to put it very simply, She's the one who can help us allow Jesus to come closer to us. She helps us open our hearts to receive Him. On my return to Malta I decided that I wanted to get to know Jesus more.  I started making more time for prayer, to attend adorations both within communities and on my own. I bought a Bible and referred to it often so much so, that it became my companion. Most particularly within the Book of Psalms where I found the expression of all my emotions. I still remember the first verse which had caught my attention in a particular manner and the joy that filled my heart that day: Psalm 113, 5-6 "Who is like the Lord our God, Who is enthroned on high, Who humbles Himself to behold The things that are in heaven and in the earth?"

Later I received the grace to start attending daily Mass. The empty space within me was being filled and I didn't want it to become empty again. I didn't stop enjoying myself. God gave me the grace to become part of the Living Waters Mission Team, with whom I even had the unforgettable experience of going to Ethiopia. I still went out with friends, attended concerts and went camping but I lived all my enjoyment in His company and His joy now replaced that which I thought was happiness before. God blessed me with many friends who helped me along the way and with whom I could also share His love and still have the opportunity to share His experience once in a while. After some years, His calling brought me to this Monastery where I try to live a life completely dedicated to Him. To live my life as a continuous song of praise, to the One Father of all, for His infinite love for us. My experience of God is that of a Father who is infinte love. He just waits for us to open our hearts and allow Him to love us. Along the way, until now, I have learnt that He has placed His love within us and where everybody and everything else fails, His love reigns. He's the One who is always taking new initiatives to seek us, to free us, to love us. Even now, along the way, I keep straying and He keeps seeking! I keep closing my heart and He keeps tenderly opening it up more to allow me to receive His light! God is God! His thoughts are not our thoughts! His ways are not our ways!

The Gospel according to John tells us that "God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved". This is the God I had the grace to meet and the one I keep receiving the grace to meet, through the intercession of our Mother Mary. God said One Word, Jesus! Jesus Crucified and Resurrected and in Him I continue to find truth, love, joy and life itself. Amen. Hallelujah!

________________________________


20 comments:

 1. Greetings Do you need a loan or funding for any reason such as

  a) Personal Loan, Business Expansion,
  b) Business Start-up, Education,
  c) Debt Consolidation
  d) Hard Money Loans
  loan for any thing?

  This gives you a real chance to get the funds you need if interested contact via email: mrjameswalters990@hotmail.com We offer loan at low interest rate of 3% and we offer Personal loans such as debt consolidation loans, venture capital, business loans,
  education loans, home loans, and loan to buy a Cars or Houses, However our method offers you the chance to state the amount of loan needed and also the duration you can afford. This gives you a real chance to get the funds you need if interested contact via email: mrjameswalters990@hotmail.com

  with best regards
  Mr James Walters

  ReplyDelete
  Replies
  1. Do you need a loan? If yes! Contact FIFO Capitals and Mortgages Limited ® for small and large loans amount. We give out loan at 2% interest rate. Contact us today via E-mail at,,,((FIFOCapitals@gmail.com)),,, We also give out from. £5 thousand Pounds to 100 million Pounds for individuals and companies, the credit is open to all regardless of nationality....

   Delete
 2. Tislijiet

  Għandek bżonn self urġenti biex tibda linja ġdida ta 'negozju jew biex tħallas id-djun ġentilment tikkuntattjana llum, jien is-Sur James Walters sellief ta' self privat privat, aħna kumpanija ta 'self leġittima, reġistrata u garantita u aħna nagħtu self lil individwi, kumpaniji, stabbilimenti tal-gvern, knejjes u organizzazzjonijiet tan-negozju u nies ta 'kull xorta. Għandek bżonn ta 'self għal kwalunkwe skop? Inti f'xi problema finanzjarja? Għandek bżonn soluzzjoni finanzjarja: mrjameswalters990@hotmail.com hija s-soluzzjoni għall-problemi finanzjarji tiegħek kollha, is-self tagħna huwa faċli u ta 'malajr. Ikkuntattjana illum għal dak is-self li tixtieq, nistgħu nranġaw kwalunkwe self biex jaqdi l-baġit tiegħek b'rata ta 'imgħax ta' 3% biss. Jekk tkun interessata.

  ikkuntattjana permezz ta 'email: mrjameswalters990@hotmail.com

  ReplyDelete
 3. TESTIMONJU GLORJU DWAR IL-KIF TAW SELF MILL-KUMPANIJA TAS-SELF VERIFIKA U ĠENERALI ELETTRIĊI STRESSTA DĦUL TAGĦBIJA B'XEJN BIEX TIXTRI ĦAIT BEAUTIFUL HOUSE. KOLLHA HAWNHEKK TISTA 'JAGĦMEL DAZJU TA' SELF ĦIELES

  Jien jisimni Leanne, jiena mill-belt ta 'Valletta. Kollox beda 5 xhur ilu meta xtaqt self biex tixtri dar tiegħi stess. Iddeċidejt li tfittex l-internet għal kumpaniji ta 'self ġenwini għal għajnuna, dak kollu li nista' nirċievi kien mazz ta 'scams li għamlu miegħi biex tafdahom u spiċċajt inneħħi l-miżati inizjali tiegħi mingħajr ma jkollna xejn lura. Kollha tama mitlufa, sibt konfuż u frustrat. Qatt ma ridt li jkollok xi ħaġa oħra ma 'kumpaniji ta' self fuq l-internet.

  Allura, iddeċidejt li nimxi xi flus mingħand ħabib, qaltilha dak kollu li ġara u hi rrispondiet li tista 'tgħinni, qaltli ta' kumpanija ta 'self li tista' tgħinni b'xi ammont ta 'self meħtieġ minni u toffri rata ta 'imgħax baxxa ħafna ta' 2%. Hija qaltli dwar kif hi kisbet self minnha nfisha u ordnatni dwar kif tapplika għas-self, għamilt eżattament kif qaletli. I applikajt permezz ta 'dan l-indirizz elettroniku: stressfreeloanfirm@gmail.com. Jiena qatt ma nista 'nemmenha, iżda għall-akbar sorpriża tiegħi, sibt is-self fi żmien 24 siegħa!

  Issa, jien u l-familja tiegħi qegħdin ngħixu kuntenti fid-dar il-ġdida tagħna, nirringrazzjaw lil Alla li tali kumpanija ta 'self bħal din għadha teżisti meta wieħed iqis il-kumpaniji tas-self scam kullimkien.

  Qed nirrakkomanda din id-ditta għal kulħadd hemmhekk li għandu bżonn ta 'offerta ta' self mingħajr stress. Tista 'tikkuntattjahom permezz ta' stressfreeloanfirm@gmail.com u qatt mhu se tfalli inti, il-ħajja tiegħek għandha tinbidel bħalma għamlet. Alla bless Stress Free Loan Ditta għall-offerta tagħhom ta 'self ġenwin!

  Jekk jogħġbok kun żgur li tikkuntattja Stress Free Loan Firm għas-self tiegħek, għaliex sibt mini b'suċċess minnhom mingħajr tensjoni.

  ReplyDelete
 4. Merħba lill-Prisca Loan Lenders Company, Niżżel self ta '50,000 Euro,
  Għandek bżonn self urġenti ta '2%? Jħallsu l-kontijiet? Aħna lesti li nagħtuk kwalunkwe ammont ta 'self li titlob minn ......, jekk jogħġbok ikkuntattjana fuq
  EMAIL ::::: priscaloanlenders@gmail.com

  Imla l-applikazzjonijiet ta 'kreditu li ġejjin

  Isem:

  Pajjiż:

  Stat:

  Numru tat-telefon:

  Età:

  Professjoni:

  Ammont meħtieġ bħala self:

  Tul:

  Prisca Loan Lenders Company

  ReplyDelete
 5. Hello Everybody,
  My name is Ahmad Asnul Brunei, I contacted Mr Osman Loan Firm for a business loan amount of $250,000, Then i was told about the step of approving my requested loan amount, after taking the risk again because i was so much desperate of setting up a business to my greatest surprise, the loan amount was credited to my bank account within 24 banking hours without any stress of getting my loan. I was surprise because i was first fall a victim of scam! If you are interested of securing any loan amount & you are located in any country, I'll advise you can contact Mr Osman Loan Firm via email osmanloanserves@gmail.com

  LOAN APPLICATION INFORMATION FORM
  First name......
  Middle name.....
  2) Gender:.........
  3) Loan Amount Needed:.........
  4) Loan Duration:.........
  5) Country:.........
  6) Home Address:.........
  7) Mobile Number:.........
  8) Email address..........
  9) Monthly Income:.....................
  10) Occupation:...........................
  11)Which site did you here about us.....................
  Thanks and Best Regards.
  Derek Email osmanloanserves@gmail.com  Hello Everybody,
  My name is Ahmad Asnul Brunei, I contacted Mr Osman Loan Firm for a business loan amount of $250,000, Then i was told about the step of approving my requested loan amount, after taking the risk again because i was so much desperate of setting up a business to my greatest surprise, the loan amount was credited to my bank account within 24 banking hours without any stress of getting my loan. I was surprise because i was first fall a victim of scam! If you are interested of securing any loan amount & you are located in any country, I'll advise you can contact Mr Osman Loan Firm via email osmanloanserves@gmail.com

  LOAN APPLICATION INFORMATION FORM
  First name......
  Middle name.....
  2) Gender:.........
  3) Loan Amount Needed:.........
  4) Loan Duration:.........
  5) Country:.........
  6) Home Address:.........
  7) Mobile Number:.........
  8) Email address..........
  9) Monthly Income:.....................
  10) Occupation:...........................
  11)Which site did you here about us.....................
  Thanks and Best Regards.
  Derek Email osmanloanserves@gmail.com

  ReplyDelete
 6. Bongu

  Għandek bżonn self urġenti biex tilħaq il-bżonnijiet finanzjarji tiegħek? Aħna nipprovdu self minn 2000 sa 50 000 000.00, aħna affidabbli, b'saħħithom, veloċi u dinamiċi, ma niċċekkjawx il-kreditu u joffru garanzija ta '100% għal self barrani matul dan il-perjodu.

  Aħna semmejna wkoll il-munita kollha b'rata ta 'imgħax ta' 3% fuq is-self kollu ... Jekk int interessat, ibgħatilna lura b'dan l-email.

  Jekk jogħġbok, ibgħatilna lura lilna, jekk tkun interessat, b'eaglehomemortgage001@gmail.com

  Dejjem tiegħek,

  Is-Sinjura Lola Daniel

  EMAIL: eaglehomemortgage001@gmail.com

  ReplyDelete
 7. GENUINE LOAN WITH LOW INTEREST RATE APPLY
  Do you need finance to start up your own business or expand your business, Do you need funds to pay off your debt? We give out loan to interested individuals and company's who are seeking loan with good faith. Are you seriously in need of an urgent loan contact us.Email: (urgentloan22@gmail.com)

  BORROWERS DATA FORM
  1)YOUR NAME:_______________
  2)YOUR COUNTRY:____________
  3)YOUR OCCUPATION:_________
  4)YOUR MARITAL STATUS:_____
  5)PHONE NUMBER:____________
  6)MONTHLY INCOME:__________
  7)ADDRESS:_________________
  8)PURPOSE:_________________
  9)LOAN REQUEST:____________
  10)LOAN DURATION:__________
  11)CITY/ZIP CODE:__________
  12)HAVE YOU APPLIED FOR LOAN BEFORE?

  E-mail: (urgentloan22@gmail.com)

  ReplyDelete
 8. Il-ġurnata t-tajba,

     Inti staġnati biex tipprojbixxi l-bank u ma jkollokx il-benefiċċju tal-banek jew jekk għandek proġett aħjar u għandek bżonn finanzjament, kreditu ħażin jew bżonn ta 'flus biex tħallas il-kontijiet, flus biex tinvesti fin-negozju. Mela jekk għandek bżonn ta 'kreditu, toqgħodx lura milli tikkuntattja nortionloanconsultant@gmail.com biex tikseb is-self tiegħek trasferit lilek f'30 minuta

  telefon: +17815611941
  whatsapp: +2347067093957
   
    Aħjar Riservi

  ReplyDelete
 9. Hello Everybody,
  My name is Mrs Sharon Sim. I live in Singapore and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave me happiness to me and my family, i was in need of a loan of S$250,000.00 to start my life all over as i am a single mother with 3 kids I met this honest and GOD fearing man loan lender that help me with a loan of S$250,000.00 SG. Dollar, he is a GOD fearing man, if you are in need of loan and you will pay back the loan please contact him tell him that is Mrs Sharon, that refer you to him. contact Dr Purva Pius,via email:(urgentloan22@gmail.com) Thank you.

  ReplyDelete
 10. Do you need a loan? If yes! Contact FIFO Capitals and Mortgages Limited ® for small and large loans amount. We give out loan at 2% interest rate. Contact us today via E-mail at,,,((FIFOCapitals@gmail.com)),,, We also give out from. £5 thousand Pounds to 100 million Pounds for individuals and companies, the credit is open to all regardless of nationality....

  ReplyDelete
 11. Hello Everybody,
  My name is Mrs Sharon Sim. I live in Singapore and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave me happiness to me and my family, i was in need of a loan of S$250,000.00 to start my life all over as i am a single mother with 3 kids I met this honest and GOD fearing man loan lender that help me with a loan of S$250,000.00 SG. Dollar, he is a GOD fearing man, if you are in need of loan and you will pay back the loan please contact him tell him that is Mrs Sharon, that refer you to him. contact Dr Purva Pius,via email:(urgentloan22@gmail.com) Thank you.

  BORROWERS APPLICATION DETAILS


  1. Name Of Applicant in Full:……..
  2. Telephone Numbers:……….
  3. Address and Location:…….
  4. Amount in request………..
  5. Repayment Period:………..
  6. Purpose Of Loan………….
  7. country…………………
  8. phone…………………..
  9. occupation………………
  10.age/sex…………………
  11.Monthly Income…………..
  12.Email……………..

  Regards.
  Managements
  Email Kindly Contact: (urgentloan22@gmail.com)

  ReplyDelete
 12. Għandek bżonn self urġenti? Kumpanija tagħna tipprovdi self mingħajr ħlas bil-quddiem b'rata baxxa ta '2%. Applika issa u tikseb is-self urġenti tiegħek biex tħallas id-djun tiegħek tiegħek, kontijiet u biex tespandi negozju tiegħek, ikkuntattjana issa permezz ta' email: LIVINGFAITHSERVICE@OUTLOOK.COM jew whatsapp: (+151)86286514

  ReplyDelete
 13. Qed tfittex self ta 'flus instantanju ?, il-ħidma tal-Kumpanija tagħna skont termini ċari, flessibbli, trasparenti u faċli biex tifhimha. Noffru rati ta 'imgħax baxxi ħafna fir-rigward tat-tnaqqis fl-attività ekonomika (riċessjoni) f'ħafna pajjiżi fid-dinja. Jista 'jkollok kreditu ħżiena, il-kumpanija tagħna issa toffri self b'rata raġonevoli ta' imgħax, allura dak li għandek bżonn ta 'fondi biex tissaħħaħ in-negozju tiegħek? Jew għandek bżonn ta 'flus għal xi skopijiet personali? Għaliex ma tikkuntattjana issa li noffru individwi u self legali b'rata ta 'imgħax ta' 3% għal perjodu massimu ta '25 sena. L-applikant interessat jista 'jikkuntattjana permezz ta' e-mail issa: paulsonloaninvestment@gmail.com

    X'hemm App numru +18077007921

  Viber: +447441393392

  Telegramma: +447441393392

  ReplyDelete
 14. Jiena KONTRA L-ISKALTAR TAN-NET, DAN HUWA HAWNHEKK QIEGĦED INKRIZZJONI GĦALL-PUBBLIKU
  Jien jisimni Flores Jiménez, jien raġel ta 'negozju, I imexxi lukanda (sajjieda bit-triq numru 36 kodiċi postali għoli tal-art 77710 Playa del Carmen Quintana Roo). Jien hawn biex għamilt din ix-xhieda lil ħafna hemmhekk li jixtiequ jsellfu self iżda jibżgħu minn scammers. I kien scammed darba u għamilt f'moħħi li qatt ma wasalt hawn biex nagħti mill-ġdid, niddiskuti ma 'l-avukat tiegħi u għamel miegħi nemmen li hemm xorta waħda reali, huwa l-avukat tiegħi, kont nista' ndubitah, imma hu agħmel l-effetti kollha tiegħu, biex tqassar l-istorja, għandi hawn is-self tiegħi. Qed nagħmel użu minn dan biex titlobek tipprova u għamlet lil din il-kumpanija magħrufa lil xi ħadd ieħor, huma qaluli biex niżgurajt li jixhed l-atti tajbin tagħhom, grazzi
  L-isem tal-kumpanija: Baravan D Loan
  Email: baravandleen@hotmail.com
  Iktebh illum u Alla dejjem se jiggwidawk

  ReplyDelete
 15. Għandek bżonn ta 'impjieg jew self personali?
  Kumpanija tagħna hija kumpanija leġittima.
  Noffru individwi u kumpaniji rata ta 'interess ta' 2%.
  Aħna niżguraw li qegħdin hemm biex ngħinuk bil-bżonnijiet tiegħek.
  Għal aktar informazzjoni, ikkuntattja E-mail: roselineclintonloancompany@gmail.coma

  ReplyDelete
 16. Għandek bżonn ta 'self ta' kwalunkwe tip?
  Inti fi kwalunkwe mess finanzjarju jew għandek bżonn fondi biex tibda n-negozju tiegħek stess?
  Hawnhekk hawn opportunità biex tikseb is-self żgħir u kbir tiegħek biex ittejjeb u tibda n-negozju tiegħek ta 'kwalunkwe tip. Nagħtu self lill-pubbliku b'rata ta' imgħax imnaqqsa ta '3%. Aħna dinamiċi, affidabbli, effiċjenti u fiduċjużi. Ikkuntattjana issa għal self għal żmien qasir u twil tagħna. Ikkuntattjana issa, għal aktar informazzjoni u applikazzjoni.

  Noffru self personali, self ta 'konsolidazzjoni tad-dejn, kapital ta' riskju, self kummerċjali, self għall-edukazzjoni, self għad-djar jew "self għal kwalunkwe raġuni". Madankollu, il-metodu tagħna joffrilek iċ-ċans li tiddikjara l-ammont ta 'self meħtieġ u wkoll it-tul ta' żmien li tista 'taffordja

  EMAIL: eaglehomemortgage001@gmail.com
  NAGĦMLU IS-SELF TIEGĦEK MINĦABBA L-KORRISPONDENZA U R-TWEĠIBA TIEGĦEK SKONT.

  Iqis,
  Is-Sinjura Lola Daniel

  EMAIL: eaglehomemortgage001@gmail.com

  ReplyDelete
 17. Għandek bżonn self urġenti biex tikklerja d-djun tiegħek jew għandek bżonn self ta 'ekwità biex ittejjeb in-negozju tiegħek? Ġew rifjutati mill-banek u aġenziji finanzjarji oħra? Għandek bżonn konsolidazzjoni ta 'self jew ipoteka? Fittex mhux aktar kif aħna qegħdin hawn biex nagħmlu l-problemi finanzjarji tiegħek xi ħaġa tal-passat.

  Din hija kumpanija ta 'self faċli. Noffru self lil dawk interessati f'rata ta 'imgħax raġonevoli ta' 2%. Il-firxa tvarja minn $ 5,000.00 sa massimu ta '$ 100,000,000.00 dollaru.

  Is-self tagħna huwa assigurat tajjeb peress li s-sigurtà massima hija prijorità tagħna.

  Ikkuntattjana bl-email: oceanfmortgages@gmail.com


  Iqis
  Max Bent
  oceanfmortgages@gmail.com
   
  2% Self Oriġinali u Garanzija
  oceanfmortgages@gmail.com

  ReplyDelete
 18. Jum tajjeb hemmhekk,

    Ikseb is-self bir-rata ta '2.5% ma' NORTION LOAN CONSULTANT, huwa faċli, veloċi u sigur.

  INFORMAZZJONI TA 'KUNTATT

  EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com

  TELEFON: +17815611941

  WHATSAPP: +2347067093957

  Il-ġurnata t-tajba

  ReplyDelete
 19. Għandi bżonn self ta 'emerġenza Ġermanja Facebook Xhieda ta' kif is-self tiegħi minn self reali u t-Tajwan
  IL-KUMPANIJA WINS KELVIN LENDING COMPANY. Jiena kuntent ħafna llum
  U TIXTIEQ TIXTRI SELF KELVIN LOAN COMPANY.


  REĠISTRU GĦALL-OFFERTI OFFERTA ISSA.
  hello,
  Jisimni MARTHA LOGAN, jien minn CHICAGO USA, jien miżżewweġ, għandi
  fl-aħħar 5 xhur tfittex kumpanija tal-kreditu reali u
  Kollha li sibt kienet mazz ta 'scams li għamluh fiduċja fihom fl-aħħar
  Il-ġurnata li ħadu l-flus tiegħi mingħajr ma nagħti xejn lura, kollha
  It-tama tiegħi kienet mitlufa, kont konfuż u ddiżappuntat, naħseb
  iebes biex tgħin lill-familja tiegħi, qatt ma jkolli xejn x'jagħmel
  Ma 'kumpaniji ta' self fuq l-internet, imbagħad mortt biex nissellfu xi flus minn wieħed
  Imxi, għidilha dak kollu li ġara u qalet li jista 'jgħinni
  Jaf kumpanija ta 'kreditu li tista' tgħinni ma 'kull self
  Huwa mitlub miegħi b'rata baxxa ta 'imgħax baxxa ta' 2% li għandha biss waħda
  Self minnhom taw struzzjonijiet biex nidħol għas-self li għamilt
  Kif għidt, bgħatt messaġġ lill-email tagħhom: (kelvinloans86@gmail.com),
  Qatt ma ħsibt, iżda jien ukoll ipprovajt il-mini
  L-akbar sorpriża li ħadt is-self fi żmien 24 siegħa, ma kontx nemmenha
  Jien kuntent u għani għal darb'oħra u nirringrazzja lil Alla għal dan is-self
  Kumpaniji bħal dawn għadhom jeżistu f'dawn l-isparar kullimkien,
  Jien nagħti parir lil kulħadd hemmhekk li jeħtieġ self
  (kelvinloans86@gmail.com) qatt mhu se jiddiżappunta inti, u
  Il-ħajja tiegħek tinbidel bħall-mini.
  Ikkuntattja Kelvin Loans COMPANY malajr illum biex tikseb is-self minn
  God bless Williams kumpanija ta 'self għall-offerta tagħhom ta' self reali.
  Kun żgur li tirrikorri għas-self ta 'William Loan minħabba li sibt is-self tiegħi
  B'suċċess minn din il-kumpanija mingħajr tensjoni.

  Jekk jogħġbok ikkuntattjahom jekk tkun interessat f'aktar informazzjoni biex tikkuntattjahom hawn taħt

  Email: kelvinloans86@gmail.com
  WhatsApp: +2348130283464

  ReplyDelete